ZESPÓŁ

Anna Brytek-Matera

Kierownik Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi – EAT Lab.

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik pierwszego w Polsce Zakładu Psychologii Żywienia (Instytut Psychologii, UWr). Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi  (m.in. Uniwersytetem Sapienza w Rzymie, Uniwersytetem Padewskim, Uniwersytetem Stanforda).  Autorka ponad 120 prac naukowych, w tym sześciu monografii i dwóch prac zbiorowych pod redakcją naukową. Członek rady redakcyjnej czasopisma BMC Psychiatry (sekcja Eating Disorders), Eating and Weight Disorders oraz Journal of Health Psychology. Członek rady recenzenckiej czasopisma Nutrients. Redaktor gościnny specjalnego wydania czasopisma naukowego International Journal of Environmental Research and Public Health.

Wykładała na Uniwersytecie Paula Verlaine’a w Metz, Uniwersytecie w Nantes, Uniwersytecie w Bordeaux, Uniwersytecie w Pawii, Uniwersytecie Padewskim oraz Uniwersytecie Stanforda. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Lozannie, Katolickim Uniwersytecie Lowańskim (KU Leuven) oraz w Luksemburskim Instytucie Zdrowia. Laureatka stypendium Rządu Francuskiego „Cotutelle”, stypendium „START” dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz programu „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureatka grantu badawczego przyznanego przez Fondation Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu. Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dwukrotna laureatka konkursu, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych młodych polskich naukowców (w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”).

Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz otyłością.

 

Kamila Czepczor-Bernat

 Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Psycholog. Prowadzi badania w obszarze psychospołecznych czynników jedzenia emocjonalnego i otyłości oraz ewaluacji interwencji e-mental health.

Kierownik projektu dotyczącego homeostatycznej teorii otyłości u dzieci i młodzieży (Preludium 13, Narodowe Centrum Nauki). Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących otyłości i obrazu ciała oraz dwóch monografii.

Była kilkukrotną laureatką stypendium Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych studentów i doktorantów. Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała stypendium im. Wincentego Stysia w kategorii nauk społecznych i humanistycznych (2017).

Brała udział w międzynarodowych projektach realizowanych we współpracy z zespołami badawczymi z Uniwersytetu w Turynie, Uniwersytetu Zachodniego w Timisoarze oraz Litewskiego Uniwersytetu Sportu.

 

Justyna Modrzejewska

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pedagog zdrowia. Obszary zainteresowań naukowo-badawczych koncentrują się wokół zagadnień funkcjonowania zdrowotnego dzieci i młodzieży oraz uwarunkowań ich zachowań zdrowotnych a także jakości działań pedagogicznych w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Autorka oraz redaktor publikacji z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, a także dydaktycznych obszarów działania nauczyciela w tym zakresie oraz  jednej monografii.

W realizacji projektów badawczych współpracowała z zespołami z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu,  Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze.

 

Adriana Modrzejewska

Magister psychologii (specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego), asystent w Katedrze Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Interesuje się przyczynami i mechanizmami podtrzymującymi  zaburzenia odżywiania oraz problematyką zachowań pro- i antyzdrowotnych. Laureatka stypendium konferencyjnego (Maltepe University International Student Congress, 2019). Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie realizowanym we współpracy z zespołem badawczym z Uniwersytetu Padewskiego.

 

Paulina Bronowicka

Studentka V roku psychologii stacjonarnej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia). Wyróżniona za działalność naukową i organizacyjną na rzecz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w  2019 roku. Obszar jej zainteresowań naukowych dotyczy czynników warunkujących kształtowanie nawyków żywieniowych oraz wpływu mass mediów na zachowania zdrowotne i powstawanie zaburzeń odżywania. Uczestniczy w międzynarodowym projekcie realizowanym we współpracy z zespołem badawczym z Uniwersytetu w Pawii.

 

Paulina Szymańska

Studentka V roku psychologii stacjonarnej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia). Członkini zespołu Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego UWr. Obszar jej zainteresowań naukowych dotyczy psychodietetyki, cielesności w zaburzeniach odżywiania oraz trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie realizowanym we współpracy z zespołem badawczym z Uniwersytetu Padewskiego.

 

Justyna Waliłko

Studentka V roku psychologii stacjonarnej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia). Członkini Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD. Naukowo zainteresowana psychologią sportu i psychologią jedzenia. Uczestniczy w międzynarodowym projekcie realizowanym we współpracy z zespołem badawczym z Uniwersytetu w Pawii.

 

NASI WSPÓŁPRACOWNICY

  • Prof. Hellas Cena (University of Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Włochy)
  •  Dr Carla Gramaglia (University of Eastern Piedmont, Department of Translational Medicine, Włochy)
  •  Prof. Patrizia Zeppegno (University of Eastern Piedmont, Department of Translational Medicine, Włochy)
  •  Prof. Lorenzo Maria Donini (Sapienza University of Rome, Department of Experimental Medicine, Włochy)
  •  Prof. James J. Gross (Stanford University, Department of Psychology, USA)