ZESPÓŁ

 

Anna Brytek-Matera

Kierownik Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi – EAT Lab.

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik pierwszego w Polsce Zakładu Psychologii Żywienia (Instytut Psychologii, UWr). Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Autorka i współautorka ponad 120 prac naukowych, w tym sześciu monografii i dwóch prac zbiorowych pod redakcją naukową. Członek rady redakcyjnej czasopisma BMC Psychiatry (sekcja Eating Disorders), Eating and Weight Disorders oraz Journal of Health Psychology. Członek rady recenzenckiej czasopisma Nutrients. Redaktor gościnny Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours (International Journal of Environmental Research and Public Health) oraz  Advances in Food Environments (Frontiers in Nutrition).

Wykładała w Paul Verlaine University – Metz, University of Nantes, University of Bordeaux, University of Pavia, University of Padova, University of West London oraz Stanford University. Odbyła staże naukowe w  KU Leuven, Luxembourg Institute of Health oraz University of Lausanne. Aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi  (m.in. Sapienza University of Rome, University of Padova, Chinese University of Hong Kong, Stanford University).

Laureatka stypendium Rządu Francuskiego „Cotutelle”, stypendium „START” dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz programu „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureatka grantu badawczego przyznanego przez Fondation Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu. Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dwukrotna laureatka konkursu, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych młodych polskich naukowców.

Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz otyłością.

 

Paulina Bronowicka

Magister psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyróżniona za działalność naukową i organizacyjną na rzecz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (2019).

Obszar jej zainteresowań naukowych dotyczy czynników warunkujących kształtowanie nawyków żywieniowych oraz wpływu mass mediów na zachowania zdrowotne i powstawanie zaburzeń odżywania.

 

Kamila Czepczor-Bernat

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Psycholog. Prowadzi badania w obszarze psychospołecznych czynników jedzenia emocjonalnego i otyłości. Kierowała projektem dotyczącym  homeostatycznej teorii otyłości u dzieci i młodzieży (Preludium 13, Narodowe Centrum Nauki). Współautorka dwóch monografii oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących otyłości i obrazu ciała.

Była kilkukrotną laureatką stypendium Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych studentów i doktorantów. Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała stypendium im. Wincentego Stysia w kategorii nauk społecznych i humanistycznych (2017).

 

Justyna Modrzejewska

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pedagog zdrowia. Obszary zainteresowań naukowo-badawczych koncentrują się wokół zagadnień funkcjonowania zdrowotnego dzieci i młodzieży oraz uwarunkowań ich zachowań zdrowotnych a także jakości działań pedagogicznych w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Współautorka monografii, prac zbiorowych pod redakcją naukową oraz publikacji z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, a także dydaktycznych obszarów działania nauczyciela w tym zakresie.

 

Adriana Modrzejewska

Magister psychologii (specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego), asystent w Katedrze Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Interesuje się przyczynami i mechanizmami podtrzymującymi  zaburzenia odżywiania oraz problematyką zachowań pro- i antyzdrowotnych. Laureatka stypendium konferencyjnego (Maltepe University International Student Congress, 2019).

 

Magdalena Mróz

Magister psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna). Doktorantka w Kolegium Doktorskim Psychologii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prowadzi badania w zakresie oceny psychofizjologicznego mechanizmu treningu oddechowego, zachowań żywieniowych i rodzaju stosowanej diety w percepcji bólu trzewnego i innych objawów u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych oraz z zastosowaniem nowych technologii rozwijała uczestnicząc w projektach badawczych realizowanych przez grupę badawczą „VR4Health” (Instytut Psychologii UWr).

Naukowo zainteresowana psychofizjologią, psychologią odżywiania oraz zastosowaniem nowych technologii w badaniach psychologicznych. Kilkukrotna laureatka stypendium Rektora UWr dla najlepszych studentów.

 

Joanna Szubert

Magister psychologii (specjalność: psychologia zdrowia seksualnego). Doktorantka w Kolegium Doktorskim Psychologii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na wpływie aktywności fizycznej na zachowania żywieniowe, stany emocjonalne oraz regulację emocji.

 

 

 

Justyna Waliłko

Magister psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Naukowo zainteresowana psychologią sportu i psychologią jedzenia.

 

 

BYLI CZŁONKOWIE EAT LAB

Mgr Paulina Szymańska (psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego)

 

WSPÓŁPRACOWNICY

  • Prof. Hellas Cena (University of Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Włochy)
  •  Dr Carla Gramaglia (University of Eastern Piedmont, Department of Translational Medicine, Włochy)
  •  Prof. Patrizia Zeppegno (University of Eastern Piedmont, Department of Translational Medicine, Włochy)
  •  Prof. Lorenzo Maria Donini (Sapienza University of Rome, Department of Experimental Medicine, Włochy)
  •  Prof. James J. Gross (Stanford University, Department of Psychology, USA)